ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
غدد بزاقی

غدد بزاقی

غدد بزاقی - حفره دهان :
حفره دهان به دو قسمت تبدیل می شود : قسمتی که بین لب ها ودندانها وگونه ها قرار می گیرد وستیبول خارجی یا ساکلوس باکالی نام دارد لب ها وگونه ها به
وسیله یک بافت رشته ای شکل فیبروزه به نام فرنوم به فک متصل می شود . فضای بین سطوح داخلی دندانها درهر سمت وستیبول داخلی یا حفره دهان نام
دارد .

گونه، سقف دهان ) PaLate ( ،کف دهان وزبان از یک لایه اپی تلیوم مرطوب به نام غشا مخاطی پوشیده شده اند . در غشا مخاطی دهان عروق خونی فراوانی
وجود داشته که رنگ صورتی مایل به قرمزآن را ایجاد می کند به این لایه همچنین اعصاب زیادی وارد شده در نتیجه بسیار حساس است.

غدد بزاقی :
به دونوع اصلی وفرعی تقسیم می شود . غدد بزاقی فرعی به صورت پراکنده در غشا مخاطی پوشاننده ی حفره دهان قرار گرفته وبه طور مستقیم بزاق را به سطح
مخاطی ترشح می کند .
کنترل عفونت متقابل
غدد بزاقی اصلی سه جفت بوده ودر خارج از دهان قرار دارند . این غدد حاوی مجاری هستند که مخاط را سوراخ کرده وبزاق را داخل دهان می ریزد . این غدد
زوج بوده وبه صورت قرینه در هر سمت قرار دارند .

  • غدد بزاقی پاروتید :مجرای آنها مخاط وستیبول باکال ناحیه مولر دوم فک بالا را سوراخ کرده وارد حفره دهان می شود .
  • غدد بزاقی تحت فکی :به صورت قرینه در سطح داخلی زاویه مندیبل ) فک پایین ( قرار گرفته است . مجرای این غدد از پشت دندانهای ثنایای پایین به داخل دهان می ریزد .
  • غدد بزاقی زیر زبانی :درکف دهان ودرزیر زبان قرار گرفته اند که چندین مجرا داشته که به طور مستقیم وارد کف دهان می شود .سقف دهان از کام سخت ( hard plant ) وکام نرم ( soft plant ) به وجود آمده است . کام نرم در پشت کام سخت قرار دارد .

زبان :
اعمال مهمی نظیر چشیدن،صحبت کردن وبلع را به عهده داشته ودرهنگام جویدن غذا را بالا وپایین می برد . زبان در قسمت قدامی با یک رشته
فیبروزه به نام فرنوم زبانی به کف دهان متصل می شود . بنابراین می تواند در قسمت قدام متحرک باشد

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید