دنتيك

دانلود کتابها،جزوات و مجلات آموزش دندانپزشکی ، پروتزهای دندانی، ایمپلنت،جراحی
جزئيات دانلود

ارزیابی ساختار کانال و ریشه در دندان هاي پرمولر اول مندیبل ارزیابی ساختار کانال و ریشه در دندان هاي پرمولر اول مندیبل

لطفا ثبت نام کنيد اگر قبلا ثبت نام کرده ايد با مشخصات کاربري خود وارد شويد تا اجازه دانلود به شما داده شود.

زبان : فارسی

ارزیابی ساختار کانال و ریشه در دندان هاي پرمولر اول مندیبل: مطالعه CBCT در یک جمعیت ایرانی

پرمولرهاي مندیبل به جهت تنوع آناتومیکی زیادي که دارند، احتمالاً یکی از مشکل ترین دندان ها در درمان ریشه به حساب می آیند. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی و مقایسه ساختار کانال ریشه در دندان هاي پرمولر اول در یک (CBCT) مندیبل در دو جنس مذکر و مونث به کمک روش تصویربرداري توموگرافی کامپیوتري اشعه مخروطی
جمعیت ایرانی است.
آگاهی کامل از آناتومی کانال و ساختار ریشه یکی از مراحل اساسی در درمان هاي اندودنتیک می باشد. به
علت عدم توانایی دندان پزشکان و پزشکان در یافتن همه کانال ها، به خصوص در دندان هاي داراي واریاسیون هاي آناتومیک یا دندان هاي داراي کانال هاي اضافی، برخی از کانال ها درمان نشده باقی می مانند. بسیاري از محققان با استفاده از رادیوگرافی مشخص کرده اند که در دندان هاي پرمولر اول مندیبل، وجود کانال هاي متعدد امکان پذیر است. براي رسیدن به موفقیت در درمان، نمی توان آناتومی - کانال ریشه را  نادیده گرفت و نداشتن اطلاعات کافی از آناتومی کانال ریشه یکی از دلایل شکست درمان می باشد. هدف اصلی از درمان ریشه، پاك سازي کامل کانال ریشه و پرکردن این فضاي 3 بعدي با یک ماده خنثی براي جلوگیري از ورود میکرو ارگانیسم ها به فضاي کانال و پري اپیکال می باشد. بسیاري از دندان پزشکان، درمان ریشه پرمولر اول فک پایین را با این پیش فرض که این دندان ها فقط یک ریشه و یک کانال دارند انجام می دهند، در حالی که مطالعات مختلف حاکی از گوناگونی و تنوع بسیار گسترده در آناتومی و مورفولوژي سیستم کانال ریشه پرمولرهاي اول مندیبل هستند. به همین منظور آگاهی کامل از مورفولوژي کانال پیش نیاز یک درمان اندودنتیک موفق می باشد. مورفولوژي کانال در این دندان ها تحت تاثیر فاکتورهاي بسیاري از جمله نژاد، سن، جنسیت، موقعیت دندان و غیره است( 4). امروزه نقش ژنتیک در مورفولوژي دندان ها و تاثیر نژاد بر روي تغییر ساختار . با این وجود مطالعات - کانال به خوبی شناخته شده است اندکی بر روي ساختار کانال ریشه پرمولرهاي مندیبل در . تاکنون پژوهش هاي ، نژاد ایرانی انجام گرفته است کمی تاثیر جنسیت را بر ساختار کانال و ریشه در این گروه
 براساس بسیاري ، دندانی مورد ارزیابی قرارداده اند از مطالعات، ژن هاي کدکننده مورفولوژي کانال بر روي  کروموزوم هاي جنسی قرار دارند

حجم فایل : 588.37 KB

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

کتابخانه بخش بندی شده کتابها،دانشنامه ها و جزوات آموزشی دندانپزشکی و پروتزهای دندانی
کتابهای مرتبط
1. آیین نامه دوره های دستیاری دندانپزش
2. جزوه ی آناتومی سر و گردن
3. دندانپزشکی کودکان با رویکرد بالینی
4. نظارت در طول بیهوشی
5. بازسازي آتروفي شديد ماگزيلا و منديب
6. آناتومی سر و گردن
7. جزئیات بخش های عملی آزمون ملی دندان
8. روشهاي افزايش طول تاج كلينيكي
9. مجله ﺟﺮاﺣﯽ ﻓﮏ و ﺻﻮرت
10. ترمیم دندانهای اندو شده
11. علم و هنر ونیرهای لامینت پرسلن