دنتيك

دانلود کتابها،جزوات و مجلات آموزش دندانپزشکی ، پروتزهای دندانی، ایمپلنت،جراحی
جزئيات دانلود

رویش دندان و اهمیت حفظ و کنترل فضا در کودکان رویش دندان و اهمیت حفظ و کنترل فضا در کودکان

لطفا ثبت نام کنيد اگر قبلا ثبت نام کرده ايد با مشخصات کاربري خود وارد شويد تا اجازه دانلود به شما داده شود.

زبان : فارسی

سرفصلهای کتاب رویش دندان و اهمیت حفظ و کنترل فضا در کودکان


تشکیل دندان

ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎی دﻧﺪانهای ﺷیری وداﺋﻤﯽ 

ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺸﮑﻴﻞ و ﻗﺮارﮔﲑی دﻧﺪان در داﺧﻞ دﻫﺎن
eruption
تفاوت دندانهای شیری و دائمی

ارزیابی اکلوژن در mixed dentition

فضاهای دندانی

حفظ فضا در دندانهای شیری

آنالیز طور قوس

جایگزینی اینسیزورهای شیری از دست رفته

از دست رفتن کانین شیری

از دست دادن فضا در مولرهای شیری

از دست رفتن تماسهای پروکسیمالی به علت پوسیدگی

انکیلوز

کشیدن دندان مولر شیری

دستگاههای حفظ فضا

بند ولوپ

لینگوال آرچ

tap , nance

distal shoe

پلاک متحرک

باز پس گیری فضا SR

space maintenance in the primary dentition

 

قسمتی از کتاب

ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎی دﻧﺪانهای ﺷیری وداﺋﻤﯽ 

ﺗﺎج دﻧداﻧﮭﺎی ﺷﯾری ﭘﮭن ﺗر اﺳت

رﯾﺷه دﻧداﻧﮭﺎی ﺷﯾری ﺑﺎرﯾﮑﺗرو ﺑﻠﻧدﺗر اﺳت 

 تاج و ریشه دندانهای مولر شیری در 1/3 سرویکال باریکتر است

 ریج سرویکالی در 1/3 سرویکالی تاج برجسته تر است

ﺳطوح ﺑﺎﮐﺎل وﻟﯾﻧﮕوال دﻧدان ﺷﯾری در ﺑﺎﻻی اﻧﺣﻧﺎی ﺳروﯾﮑﺎل ﻣﺳطﺢ ﺗر اﺳت 

رﻧﮓ دﻧداﻧﮭﺎی ﺷﯾری ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دﻧداﻧﮭﺎی داﺋﻣﯽ روﺷن ﺗر اﺳت

 

 

قوس دندانی در دندانهای شیری شامل 20 دندان میشود که همه با دندانهای دائمی جایگزین میشوند .

در حالی که قوس دندانی دندانهای دائمی دارای 32 دندان است که دندانهای آسیای بزرگ در سیستم دندانهای دائمی به قوس دندانی اضافه میشود

 

 ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺸﮑﻴﻞ و ﻗﺮارﮔﲑی دﻧﺪان در داﺧﻞ دﻫﺎن
 (initiation)آﻏﺎز 

(proliffration)ﺗﮑﺛﯾر 

(histodiffrentiation)ﺗﻣﺎﯾز ﺑﺎﻓﺗﯽ 

(morphodifrentiation)ﺗﻣﺎﯾز ﺷﮑﻠﯽ  

(apposition)رﺳوب ﻣﺎﺗرﯾﮑس ﺑﺎﻓﺗﯽ 

(calsification) ﮐﻠﺳﯾﻔﯾﮑﺎﺳﯾون ﻣﺎﺗرﯾﮑس ﺗﮑﺎﻣل ﯾﺎﻓﺗﮫ

  (eruption)روﯾش


  proliffrationو initiation  اﺷﮑﺎل در ﺗﻌداد دﻧداﻧﮭﺎ  

اﺷﮑﺎل در ﺳﺎﺧﺗﺎر و ﺷﮑل دﻧداﻧﮭﺎ ﻣراﺣل ﺳوم ﺗﺎ ﺷﺷم 

حجم فایل : 3.42 MB

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

کتابخانه بخش بندی شده کتابها،دانشنامه ها و جزوات آموزشی دندانپزشکی و پروتزهای دندانی
کتابهای مرتبط
1. تصویربرداری از دندان
2. معایب و مزایای تکنیکهای الکتروسرجری
3. بررسی و مقایسه فضای رویشی دندان مول
4. لندمارکهای آناتومیک موثر در درمان ه
5. بررسی سیستم های دندانپزشکی از راه د
6. حجم و پنوماتیزاسیون سینوس ماگزیلاری
7. بیماریهای دهان ،حلق و حنجره
8. ﻣﺸﻜﻼت ﭘﺲ از ﺗﺤﻮﻳﻞ در ﭘﺮوﺗﺰﻫﺎي ﻣﺘﺤﺮك
9. درمان محافظه کارانه آملوبلاستوما
10. آرام بخش عضلانی
11. بی حسی موضعی 240