آناتومی و مورفولوژی /  hamid /  29 تیر 1398

نمایش ترتیب رویش دندانها

 انیمیشن نمایش ترتیب رویش دندانها شیری و دائمی و ترتیب افتادن و رویش هر یک از دندانها در طول مدت عمر یک انسان

ویدئوهای مرتبط