دندانپزشکی زیبایی /  hamid /  16 مرداد 1398

آموزش فارسی ونیر کامپوزیت - پرداخت و پالیش نهایی - قسمت ۵

ویدئوی آموزشی نحوه ونیر کامپوزیت که در این قسمت پرداخت و پالیش نهایی آموزش داده میشود

ویدئوهای مرتبط