اندودانتیکس /  25 مرداد 1396

خطاهای ایجاد شده در هنگام تهیه حفره دسترسی درمولر پایین (قسمت3)

تهیه حفره دسترسی,درمولر پایین,مولر مندیبل,مندیبل,خطاهای تهیه حفره دسترسی درمولر پایین

خطای کانالهای سی شیپ C-shape canal
خطای کانالهای سی شیپ C-shape canal


از موارد دیگری که در مولرهای مندیبل بخصوص در دندانهای ۷ دیده میشود کانالهای سی شیپ C-shape canal هست همانطور که در تصویر میبینید این C حالتی برای کانالها ایجاد میکند که شما هنگامی که خطوط یا شیارهای رشدی را که نگاه میکنید یک C درست میکند که میتواند به سمت لینگوال باشد یا به سمت باکال باشد در نمایی که میبینید این C به سمت لینگوال هست یعنی ما یک کانال مزیو لینگوال داریم و یک کانال مزیو باکال داریم و یک کانال دیستال داریم که معمولا در این نمای C که به سمت لینگوال هست کانال مزیو باکال و مزیو لینگوال در انتها یکی میشوند که یک فرم غیر عادی هست که کلینینگ شیپینگ و آبچوریشن آن بسیار مشکل است و معمولا در انتها به یک ووید زیادی میرسیم که نشان دهنده سی شیپ C-shape بودن دندان هست معمولا دندان 7 پایین که کانالهای آنها به همدیگر میرسند و ریشه هایی دارند که به یکدیگر نزدیک میشوند این نما را برای ما بیشتر القا میکند که ممکن است با کانالی مواجه شویم که C-shape هست
این C میتواند به سمت باکال هم باشد که در نمای پایین سمت چپ میبینید که این C به سمت باکال هست که در این مواقع ما معمولا مزیو باکال داریم مریو لینگوال و دیستال داریم ولی کانال مزیو لینگوال و دیستال در بیشتر موارد به همدیگر میرسند و کانال مزیو باکال یک کانال جداگانه ای هست

نمای دیگری از کانالهای C-shape
نمای دیگری از کانالهای C-shape


این شکل دوباره نمای دیگری از کانالهای C-shape را به شما نشان میدهد که C میتواند به سمت لینگوال باشد .در نمای دوم به سمت باکال هست و نمای شماتیک سوم نشان میدهد که آناتومی این دندان که سیب مانند هست و کلینینگ شیپینگ آن واقعا مشکل هست و پر کردن آن نیز کار مشکلی خواهد بود

دندان ۷ C-shape
دندان ۷ C-shape

این فیلم(نمایی که در فیلم میتوانید ببینید) مربوط به دندان دیگری است که سی شیپ C-shape هست و روی آن کار شده است و در عکسی که گرفته شده است کانال دیستال و مزیو باکال پیدا شده است ولی کانال مزیو لینگوال پیدا نشده است و ناخواسته کمی گوتا هم در ابتدای اریفیس قرار گرفته است که در نمای رادیوگرافی آن میبینید که کمی گوتا از ناحیه اریفیس وارد کانال شده است هفت بودن این دندان و نمای ریشه را که متقارن است و به همدیگر میرسد همینطور نمای اریفیس کانالها این حالت را به ما القا میکند که ممکن است با یک کانال C-shape مواجه شویم

یک نوع دیگر از دندانهای ۲ کانال که دندان ۷ پایین احتمال داشتن این حالت را بیشتر دارد که میتواند یک کانال ٬ دو کانال٬ سه کانال ٬‌چهار کانال  یا بیشتر باشد که در اینجا ما نوع ۲ کانال را برای شما نشان میدهیم همانطور که میبینید وقتی دندان ۲ کانال میشود

دندان ۷ که ۲ کانال دارد
دندان ۷ که ۲ کانال دارد

معمولا اریفیسهای مزیال و دیستال درست روبروی همدیگر قرار میگیرند ولی وقتی سه کانال باشد اریفیسهای مزیو باکال و مزیو لینگوال طوری قرار گرفته اند که  اریفیس دیستال در واقع دیستالتر از آنها و وسط دو اریفیس قرار دارد
شما اگر فایل را داخل کانال قرار دهید همانطور که در کانال دیستال فایل ۱۵ یا ۲۰ به راحتی میرود وقتی دندان یک کانال در مزیال داشته باشد فایل ۱۵ یا ۲۰ همانطور براحتی در کانال دیستال میرفت در  کانال مزیال هم بهمان راحتی میرود یعنی جوری به ما القا میکند که کانال مزیو باکال و مزیو لینگوال یکی شده اند و ۷ بودن دندان این فکر را به ما میدهد که این دندان میتواند ۲ کانال باشد

 در نمای بعدی باز هم دندان غیر عادی را میبینید که به جای ۳ کانال ۴ کانال شده است اما بطور معمول کانال چهارم در کانال دیستال باید قرار داشته باشد ولی در این نما شما میبینید که در بین مزیو باکال و مزیو لینگوال دندان یک کانال دیگر پیدا شده است که در واقع ۳ کانال مزیالی در این ریشه دیده میشود

کانال اضافی بین مزیو باکال و مزیو لینگوال
کانال اضافی بین مزیو باکال و مزیو لینگوال


شما فرضا اگر یک ریشه داشته باشید باید بدنبال کانالهای اضافی در یک ریشه باشید یک ریشه میتواند یک کانال ٬ ۲ کانال ٬ ۳ کانال و
گاهی اوقات بیشتر این تعداد کانال داشته باشد
نمای رادیوگرافی دندان را میبینید که قبل و بعد از کار هست و چون این کانالها خیلی نزدیک همدیگر هستند با تیلتهای شدیدی هم که در نمای رادیوگرافی بدهیم ممکن است روی همدیگر سوپر اینپوز شده و دیده نشوند ولی همانطور که در اسلاید ۲ میبینید در بین مزیو باکال و مزیو لینگوال یک کانال اضافی دیگر وجود دارد

 

پالپ استون داخل پالپ چنبر دندان مولر ۶ پایین
پالپ استون داخل پالپ چنبر دندان مولر ۶ پایین


در فیلم همانطور که دیده میشود (برای این قسمت لطفا فیلم را مشاهده کنید ) پالپ استون به شما نشان داده میشود که از داخل پالپ چنبر دندان مولر ۶ پایین در آورده شده است که نمای رادیوگرافی آنرا مشاهده میکنید
پالپ استون را درآورده اند منتها مشکلاتی که این پالپ استونها ایجاد میکند خطاهایی است که بین سقف و کف و یا استخوان میتوانیم داشته باشیم بعضی مواقع هنگام کار به یک قسمت سخت برخورد میکنیم و شک میکنیم که آیا این کف فورکا هست و یا ما پرفوره کرده ایم و یا وارد استخوان شده ایم این در واقع از پالپ استونهایی است که اگر نمای رادیوگرافی را دقت کنیم داخل پالپ چنبر و فضای آن با یک مواد اپکی پر شده است که این در واقع پالپ استونی است که از دندان در آورده شده است در فیلم مشاهده کردید و اگر کمی بی دقتی کنیم فکر میکنیم که این استخوان هست بخاطر اینکه نمایی را ایجاد میکند که زیر آن خونریزی دارد و متخلخل هست و گاهی اوقات نیر آنقدر برداشته میشود که واقعا کف فورکا پرفوره می شود ولی اگر بدانید که با یک پالپ استون در نمای رادیوگرافی طرف هستیم  بهتر میتوانیم این کار را انجام دهیم

ویدئوهای مرتبط