سه شنبه 5 مهر 1401

بخشهای کتابخانه

دانلود کتابها،جزوات و مجلات آموزش دندانپزشکی ، پروتزهای دندانی، ایمپلنت،جراحی
جزئيات دانلود

بررسی پرتونگاری اندازه خمیدگی ریشه دندانهای دای بررسی پرتونگاری اندازه خمیدگی ریشه دندانهای دایمی

لطفا ثبت نام کنيد اگر قبلا ثبت نام کرده ايد با مشخصات کاربري خود وارد شويد تا اجازه دانلود به شما داده شود.

زبان :


حجم فایل : 242.64 KB
بررسی پرتونگاری اندازه خمیدگی ریشه دندانهای دایمی ﯾﮑﯽ ازﻫﺪفﻫﺎی ﻣﻬﻢ درﻣﺎن رﯾﺸﻪ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدن ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺤﺮﮐﺎت از ﻓﻀﺎی ﮐﺎﻧﺎل رﯾﺸﻪ و ﺷﮑﻞ دادن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﮐﺎﻧﺎل ﺑﺮای ﭘﺮﮐﺮدن ﻣﻄﻠﻮب آن اﺳﺖ ، در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰانﺧﻤﯿﺪﮔﯽرﯾﺸﻪ از آن رو ﮐـﻪ ﻫـﺮ ﭼـﻪ ﺧﻤﯿـﺪﮔﯽ، ﮐﺎﻧﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻣﻨﺎﺳﺐ دﺷﻮارﺗﺮ ﮔﺮدﯾﺪه و اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺧﻄﺎﻫﺎی ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑـﺪ دارای اﻫﻤﯿـﺖ ، اﺳﺖ . ﻫﺪف: ﻫﺪف از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ارزﯾﺎﺑﯽ و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺧﻤﯿﺪﮔﯽرﯾﺸﻪ دﻧﺪان ﻫﺎی داﯾﻤﯽ درﻣﺎن ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ درﻣﺎن رﯾﺸﻪی داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﯿﺮاز اﺳﺖ.
کتابخانه بخش بندی شده کتابها،دانشنامه ها و جزوات آموزشی دندانپزشکی و پروتزهای دندانی

تماس با ما
شماره تلفن های تماس قسمت فنی سایت دنتیک

تلفن ثابت :۰۲۴۳۳۷۴۷۵۷۳

تلفن همراه : ۰۹۱۲۸۴۱۴۷۸۳

۰۹۳۸۶۲۵۲۵۸۳

16.png

ثبت نام کنید

با دسترسی به تمامی قسمتها

اطلاعات بیشتر

شماره واتس اَپ امور مشتریان (جهت ارسال پیام)

09386252583