جمعه 11 آذر 1401

ورود به سایت

بخش‌های کتابخانه

آموزش فارسی تراش دندان سانترال ماگزیلا

آناتومی و تراشیدن دندان سانترال بالا

فرم هندسی سطح لبیال ذوزنقه است

قاعده بزرگ به سمت لبه انسیزال و قاعده کوچک در ناحیه سرویکال قرار دارد

زاویه مزیال این دندان قائمه و زاویه دیستال آن گرد است

در سطح لینگوال دندان ، لینگوال فوسا ، سینگولون ، مارینا ریج های مزیال و دیستال مشاهده میشود

سه فرورفتگی کم عمق بر روی سطح پالاتال مشاهده میشود

که فرورفتگی میانی تا سیمبولون کشیده میشود

سطح مزیال و سطح دیستال این دندان به سمت هم متقارب هستند

از نمای الکلوزالی این تقارن قابل مشاهده است

ریشه این دندان دارای شکل مخروطی است و به تبعیت از شکل تاج دارای تقارب است یعنی در سطح لبیال دارای ضخامت بیشتری نسبت به سطح پالاتال میباشد

نوک آپکس معمولا فاقد انحنا است اما محور دندان به سمت دیستال قرار دارد

در سطح لبیال تاج دو فرو رفتگی کم عمق مشاهده میشود

برای تراش این دندان اندازه های زیر مورد نیاز است

۱- طول تاج

2- طول ریشه

3- مزیو دیستال در تاج

4- مزیو لینگوال در تاج

ابتدا اندازه گچ را به حداکثر اندازه های دندان نزذیک می کنیم و اضافات را برمیداریم

این کار را تا ۲ میلیمتر بیشتر از طول نهایی متوقف میکنیم

دندان در مکعب مستطیلی به ابعاد لبیو لینگوال در تاج و مزیو دیستال در تاج قرار میگیرد

 برای تراش دندانها اضافات گچ را به صورت مثلثهایی برمیداریم

 مهمترین نکته ایجاد شکل سطوح هندسی مختلف دندان است

این شکل در سطح لبیال بصورت ذوزنقه ای است که قاعده بزرگ آن در بالا و قاعده کوچک آن در پایین است

فرم هندسی با برداشت ۲ مثلث از سطوح مزیال و دیستال بدست می آید

در مرحله بعد سطوح مزیال و دیستال با برداشت ۲ مثلث از این سطوح به سمت هم متقارب میشوند

لبه انسیزال دندان تقریبا در وسط فاصله لبیو لینگوال دندان واقع است

حداکثر تحدب این دندان در سطح لبیال در یک سوم سرویکالی است به همین خاطر این ناحیه برداشته نمیشود اما ناحیه فوقانی آن بصورت یک مثلث برداشته میشود

لبه انسیزال دندان تقریبا در وسط فاصله لبیولینگوال دندان واقع است

8:0

 

 

 

 

ویدئوهای مرتبط

تماس با ما
شماره تلفن های تماس قسمت فنی سایت دنتیک

تلفن ثابت
۰۲۴۳۳۷۴۷۵۷۳

تلفن همراه
۰۹۱۲۸۴۱۴۷۸۳
۰۹۳۸۶۲۵۲۵۸۳

26.png

ثبت نام کنید

با دسترسی به تمامی قسمتها

اطلاعات بیشتر

شماره ایتا و روبیکا امور مشتریان
(جهت ارسال پیام)

09386252583