سه شنبه 5 مهر 1401

ورود به سایت

بخش‌های کتابخانه

آناتومی دندان سانترال ماگزیلا بر روی مولاژ

دندان انسیزور سانترال ماگزیلا
لبه های انسیزور که همراه با سطوح پروگزیمال تمام زاویه ها انسیزور را تشکیل میدهند
این دندان دارای پهنترین مزیو دیستالی در تاج است و انحنای زیادی در طرفین است
ریشه ها شکل و مخروطی هستند و به یک آپکس منتهی میشوند
تماس مزیال در سومین انسیزال است
و اتصال ديستال در تقاطع وسط و یک سوم انسیزال است
تشخیص راست و چپ را می توان با مشاهده زوایای انسیزال انجام داد
زاویه مزیال انسیزال دارای انحنای نرم و زوایه دیستالی انسیزال دارای انحنای بیشتری هست
در این مدل نیز می تواند خطوط مورد نظر را در یک سوم ناحیه سرویکال مشاهده کنید
همچنین فرورفتگیها لبیال را به ۳ لوپ قسمت تقسیم میکند
از سطح لینگوال نیز میتوان انحنای و خمیدگی هر یک از آنها را دید
یک سنگیلیوم به عنوان مرز مزیال و دیستال قرار دارد
این یک لینگوال ریج است و این یک لینگوال فوسا است
نمای پروکسیمال
از نمای پروکسیمال ، طرح کلی تاج مثلثی شکل است
بطور کلی لبه انسیزال در مرکز دسترسی دندان است
ارتفاع کانتور برای لبیال و لینگوال برابر یک سوم سرویکال است
نمای انسیزالی
از دید انسیزالی شما میتوانید مخلوط پروکسیمالی را به سمت سینگلیوم ببنینید

ویدئوهای مرتبط

تماس با ما
شماره تلفن های تماس قسمت فنی سایت دنتیک

تلفن ثابت :۰۲۴۳۳۷۴۷۵۷۳

تلفن همراه : ۰۹۱۲۸۴۱۴۷۸۳

۰۹۳۸۶۲۵۲۵۸۳

02.png

ثبت نام کنید

با دسترسی به تمامی قسمتها

اطلاعات بیشتر

شماره واتس اَپ امور مشتریان (جهت ارسال پیام)

09386252583