آموزش طراحی خط لبخند (قسمت ۳) - محورهای چرخش موقعیت دندان

ویدئوی آموزش محورهای چرخش موقعیت دندان - طراحی خط لبخند (قسمت ۳)
 

در جلسات قبل در مورد انواع ترکیبهای زیبایی صحبت کردیم

حالا فرض میکنیم که شما میخواهید یک درمان زیبایی یا ارتودنسی با دندانهایی که چرخیده شده اند انجام دهید

در اینجا شما میخواهید دندانها را با ارتودنسی بچرخانید یا با کامپوزیت فرم دهید یا اینکه لیمنت انجام دهید

هر کاری که بخواهید برای این بیمار انجام دهید شما باید نوع چرخش را بدانید و اینکه در چه محوری این دندان چرخیده است و شما چگونه میتوانید این دندان را فرم دهید و بازسازی کنید

در بحث امروز در مورد محورهای چرخش دندان حرف خواهیم زد

ما در دندان ۳ محور اصلی داریم که هر محور ۳ محور فرعی دارد که جمعا ۹ محور خواهد شد که دندانها بر اساس این محورها میچرخند

محورها شبیه لولای در هستند لولای در مانند محور اصلی هست که خود لولا در جای خود ثابت هستند و سایر اجزا نسبت به لولا میچرخند و هنگامی که فلان دندان بر اساس فلان محور چرخیده است یعنی اینکه این محور ثابت هست و سایر اجزا هستند که تکان میخورند

دندانهای ناصافهمانطور که در تصویر میبیند ما تقریبا همیشه در دهان افراد دندان صاف نداریم به همین خاطر مجبوریم که دندانها را بر اساس حالتی که قرار دارند فرم دهیم

پس بحث امروز ما به شما بسیار بسیار کمک خواهد کرد که یک طرح درمان بسیار موفق چه برای درمانهای ارتودنسی و چه در درمانهای زیبایی داشته باشید

همانطور که در شکل میبینید دندانها در حالتهای مختلف میتوانند چرخش داشته باشند چرخش ممکن است که به سمت داخل باشد یا ممکن است نسبت به هم چرخش مزیالی و دیستالی یا غیره داشته باشد
یا مثل آنچه در ترکیب زیبایی بیسیک گفتیم نوک جینجیوالی کانین ها به سمت بیرون بیاید

پس دانستن این موضوع که این دندانها حول چه محوری چرخیده اند به ما بسیار کمک خواهد کرد

ما سه محور اصلی داریم 

محور عمودی

محور عمودی: یک میله فرضی از نوک لبه اینسیزال تا قسمت جینجیوال کشیده شده است  که دیستال و مزیال حول این محور میچرخند که براساس این چرخش مزیالی  یا دیستالی میشوند

پس این محور عمودی نیز در سه نقطه قابل چرخش است

۱-  مرکز محور میشود که مزیال و دیستال به سمت داخل یا بیرون میچرخند
2-  قسمت مزیال دندان محور میشود و سمت دیستال به سمت داخل یا بیرون میچرخد
3-قسمت دیستال مجور میشود و مزیال به سمت داخل یا بیرون میچرخد

محور افقی

محور افقی محور افقی محوری است که شما اگر یک میله فرضی را از قسمت مزیودیستالی عبور دهید که این محور باعث میشود در سه ناحیه اینسیزالی ،مزیال و جینجیوالی این میله قابل چرخش است زمانی که شما این میله را در ناحیه مرکز قرار دهید اگر جینجیوال به سمت پالاتال حرکت کند لبه اینسیزال به سمت بیرون می آید و بالعکس اگر جینجیوال به سمت بیرون حرکت کند لبه اینسیزال به سمت داخل حرکت خواهد کرد

اگر لبه اینسیزال ثابت باشد (مثل آنچه که در ترکیب زیبایی استرانگ و سافت گفتیم ) قسمت جینجیوال است که به سمت بیرون و با کال تمایل پیدا میکند و یا به سمت پالاتال تمایل پیدا میکند

اگر محور ما در قسمت جینجوالی باشد قسمت اینسایزور ما به سمت بیرون باکالی میشوند و یا به سمت داخل پالاتالی میشوند که به آنها لبیو ورژن labioversion یا دیستو ورژن Disto-version میگویند

محور لیبولینگوال

محور لیبولینگوالاگر قسمت مرکز دندان را باکو لینگوالی در نظر بگیریم و میله های فرضی در در  قسمتهای مرکز ، لبه جینجیوال و لبه اینسایزور استفاده کنیم
زمانی که محور لبولینگوالی ما در قسمت مرکز قرار گرفته باشد قسمت جینجوال به سمت دیستال اگر حرکت کند قسمت اینسایزور به سمت مزیال حرکت میکند و برعکس اگرجینجیوال به سمت مزیال حرکت کند اینسایزور به سمت دیستال حرکت میکند

جینجیوال اگر ثابت باشد اینسایزور هست که به اطراف متمایل میشود و قسمت جیجیوالی هم همینطور

محور عمودی

سه حالت چرخش محور عمودیما سه نقطه داریم و همانطور که در تصویر میبینید محورسمت چپ اگر ثابت (محور) باشد و دندان بر اساس آن به سمت جلو یا عقب حرکت کند یا اگر قسمت مرکز محور شود مزیال و دیستال باهم و در خلاف جهت هم حرکت میکنند

محور افقی 
سه حالت چرخش محور افقیدر محور افقی اگر قسمت وسط محور افقی دندان محور شود دندان متمایل به سمت بیرون خواهد شد مثل حالتی که دندان میخواهد از فک بیرون بزند

پس اگر یک دندان داشیم که لبه اینسیزال آن بصورت کامل به سمت بیرون حرکت کرده است این حالت حرکت محور افقی هست و اگر خیلی شدید باشد محور حرکت نقطه جینجیوالی هست

درحالتی که لبه اینسیزال ثابت باشد لبه جینجوال هست که به سمت بیرون یا داخل حرکت خواهد کرد که هنگامی که دندان به سمت لبیال حرکت کند حرکت لبیوورژن میگویند و زمانی که به سمت لینگوال حرکت کند به آن حرکت  لینگوورژن میگویند

محور لیبولینگوال

سه حالت چرخش محور لیبولینگوالزمانی که محور شما درقسمت جلوی دندان و در مرکز دندان باشد قسمت جینجیوال به سمت قسمت دیستال حرکت کند قاعدتا ایسایزو به سمت مزیال حرکت خواهد کرد

محور عمودی

در محور عمودی نیز دندان میچرخد
حالت اول چرخش در محور عمودیدر اینجا همانطور که گفتیم محور افقی هست و دندان به سمت لبیوورژن یا لینگوورژن هدایت میشود
حالت دوم چرخش در محور عمودیدر این تصویر محور عمودی دیستال یا به سمت بیرون یا به سمت داخل کشیده میشود
یعنی اگر این قسمت که نشان میدهم مزیال باشد در این حرکت دیستال آن به سمت بیرون یا داخل حرکت خواهد کرد

حالت سوم چرخش دندان در محور عمودیدندان اگر در محور عمودی حول دیستال بچرخد مزیال به سمت بیرون یا داخل حرکت خواهد کرد
اگر در حالت عمودی حول مرکز دندان بچرخد اگر مزیال به سمت بیرون برود دیستال به سمت داخل می آید و اگر مزیال به سمت داخل بیاید دیستال به سمت بیرون حرکت میکند

محور افقی:

حالت اول چرخش محورافقی در محور افقی اگر نقظه پوینت ما روی قسمت اینسایزور باشد جینجوال یا به سمت بیرون و یا به سمت داخل می آید
حالت دوم چرخش دندان در محور افقیاگر نقطه محور روی جینجوال باشد اگر لبه دندان به سمت بیرون هدایت شود یعنی دندان به سمت لبیال حرکت کرده است که لبیوورژن هست و اگر به سمت داخل حرکت کند که حرکت اینسیزال به داخل است که این حالت لینگوورژن است

حالت سوم چرخش دندان در محور افقیاگر نقطه چرخش در مرکز باشد و حرکت جینجوالی به سمت بیرون باشد حرکت اینسیزالی به سمت داخل خواهد بود و برعکس

محور لیبولینگوال:
در این حالت اگر نقطه چرخش حول لبه اینسیزال باشد قسمت جینجوال یا به سمت دیستال میرود یا به سمت مزیال حرکت میکند
محورهای چرخش در حالت لبیولینگوالاگر نقطه چرخش در جینجیوال باشد لبه اینسیزال یا به سمت دیستال و یا به سمت اینسیزال میرود
و اگر نقطه چرخش در مرکز باشد دندان میچرخد که اگر جینجیوال به سمت مزیال برود قاعدتا ایسیزال به سمت دیستال می‌آید و برعکس

که تا اینجا حرکت حول محورهای ۹گانه را برای شما گفتیم

تماس با ما
شماره تلفن های تماس قسمت فنی سایت دنتیک

تلفن ثابت
۰۲۴۳۳۷۴۷۵۷۳

تلفن همراه
۰۹۱۲۸۴۱۴۷۸۳
۰۹۳۸۶۲۵۲۵۸۳

ثبت نام کنید

با دسترسی به تمامی قسمتها

اطلاعات بیشتر

شماره واتس آپ ، تلگرام، ایتا و روبیکا
امور مشتریان
(جهت ارسال پیام)

09386252583